Basiskennis Pijn bij Kanker

Omschrijving

Inleiding
Voor een optimale zorg voor patiënten met pijn bij kanker is het van belang dat verpleegkundigen kennis en inzicht hebben in pijn en pijnbestrijding in alle fasen van het ziekteproces. Verpleegkundigen hebben een cruciale rol bij het coördineren van multidisciplinaire zorg en het zorgen voor continuïteit.

Cursus
Deze cursus bevat een gedegen basis voor observatie, diagnose, behandeling en evaluatie van pijn en pijnbehandeling bij patiënten met pijn bij kanker. Theorie wordt afgewisseld met casuïstiek en praktische tips die direct toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk. Deze cursus is gebaseerd op de zeer uitgebreide en complete cursus Pijn bij Kanker die ook bij E-nursing te volgen is.
In beide cursussen zijn de inzichten en aanbevelingen van de multidisciplinaire richtlijn "Diagnostiek en behandeling van pijn bij patienten met kanker"  opgenomen.

Doelgroep
Deze cursus kan gevolgd worden door verpleegkundigen met kennis- en ervaringsniveau 4 en 5.  Afhankelijk van opleiding, ervaring, gevolgde bijscholingen of achtergrond kan de cursus ook gevolgd worden door verzorgenden of andere disciplines. Uiteraard is de cursus ook geschikt voor verpleegkundigen in opleiding, herintreders en invalkrachten. De cursus is ook geschikt voor zeer ervaren vrijwilligers in de terminale zorg.

Auteurs en docenten 
De cursus Pijn bij kanker is ontwikkeld door Eric de Roode, Marion Giesberts en Paul Vogelaar.

Eric de Roode is werkzaam als verpleegkundig specialist anesthesiologie en pijnbestrijding in het NWZ (Noord West Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar, voorheen het Medisch Centrum Alkmaar). Hij is lid van de werkgroep acute en postoperatieve pijnbestrijding van V&VN pijnverpleegkundigen en voorheen voorzitter van de commissie pijnbestrijding van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesie Medewerkers (NVAM). Daarnaast is hij lid van het expertteam Pijn van het VMS Veiligheidsprogramma van de NVZ.

Marion Giesberts is voormalig pijnverpleegkundige en medewerker van het Pijnkenniscentrum van het Radboudumc. Samen met andere experts uit het veld ontwikkelde zij de eerste richtlijn Postoperatieve pijnbestrijding (2003), de opleiding Pijnconsulent en een rapport over Chronische Pijn namens de Regieraad Kwaliteit van Zorg. Als master docent hoger gezondheidszorg onderwijs ontwikkelt en verzorgt zij onderwijs aan diverse opleidingen en is zij als opleider en onderzoeker werkzaam bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (domein Pijn en Palliatieve Zorg).Verder is zij landelijk actief via V&VN Pijnverpleegkundigen, onder meer in het verbeteren van pijnonderwijs en het positioneren van de functie pijnconsulent in Nederland.

Paul Vogelaar was een van de eerste verpleegkundig specialisten pijn in Nederland. Hij werkte in het Pijnbehandelcentrum van het UMC St Radboud. Daarna was hij consulent palliatieve zorg voor verpleegkundigen, artsen en andere disciplines bij het Centrum voor Ontwikkeling van Palliatieve Zorg Nijmegen. Later hield hij zich bezig met de leiding over organisaties in Nijmegen en Eindhoven op het gebied van hospicezorg en thuiszorg. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de positie van de verpleegkundige in de zorg voor patiënten met pijn. En daarnaast op het gebied van palliatieve zorg  door vrijwilligers en professionals in Nederland.
In 1994 was hij lid van de werkgroep van de Verpleegkundig Wetenschappelijke Raad van het CBO die de consensusrichtlijn "Verpleegkunde bij pijn" ontwikkelde. Op dit moment is hij lid van de commissie deskundigheid van de V&VN palliatieve verpleegkunde, die zich richt op educatie in palliatieve zorg van de verpleegkundige beroepsgroep. Inmiddels is hij vrijgevestigd verpleegkundige en trainer, en verzorgt diverse bijscholingen op het gebied van pijn en palliatieve zorg.

De auteurs van deze cursus zijn “leaders-in-nursing” als het gaat om pijnbestrijding. Zij hebben veel ervaring met het verzorgen van pijnonderwijs en praktijktrainingen op het gebied van pijnbestrijding.

Accreditatie en goedkeuring
De cursus is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister van de V&VN met 8 punten.
De cursus is geaccrediteerd door de Nederlandse Vereniging voor Anesthesie Medewerkers (NVAM) met 8 punten.  Na behalen van de cursus dient u zelf de punten op te voeren in het kwaliteitsregister van de NVAM.

Beoordeling
De cursus is beoordeeld door Marije Houmes, nurse practitioner anesthesiologie en pijnbestrijding,  tevens lid van het consultteam palliatieve zorg Regio Alkmaar en Wendy Oldenmenger, verplegingswetenschapper Erasmus MC Rotterdam en medeopsteller van de richtlijn "Diagnostiek en behandeling van pijn bij patienten met kanker".
Verder is de cursus beoordeeld door drs. Ferenc Boom, anesthesioloog en voormalig pijnspecialist in het NWZ locatie Alkmaar.

Leerdoelen en competenties
De cursist weet na het volgen van deze cursus:

• welke knelpunten leiden tot onderbehandeling van pijn bij kanker;
• wat voordelen van adequate pijnbehandeling zijn;
• de anatomie en fysiologie van pijn; ofwel het proces van pijnprikkel tot pijnbeleving;
• welke definities van pijn relevant zijn voor de verpleegkundige praktijk;
• dat er verschillende soorten pijn zijn, die verschillende soorten behandeling behoeven;
• dat veranderingen in aard, duur en patroon van pijn op mogelijke voortgang van het kankerproces of op mogelijke complicaties kunnen duiden;
• dat pijn een multidimensioneel probleem is;
• welke factoren pijn het meest beïnvloeden;
• hoe een pijnscore afgenomen moet worden;
• wat een pijnanamnese inhoudt;
• welke interventies mogelijk zijn om pijn te behandelen;
• hoe te zorgen voor optimale veiligheid bij gebruik van medicatie.

De cursist kan na het volgen van deze cursus:
• de patiënt met kanker en diens naasten op de juiste wijze informeren over pijn en pijnbehandeling;
• volgens het verpleegkundig proces pijn vaststellen, behandelplan opstellen, uitvoeren en evalueren;
• pijnscores afnemen;
• de juiste controles en observaties uitvoeren bij pijn en toedienen van pijnmedicatie;
• signaleren of er mogelijk sprake is van ongewenste bijwerkingen en complicaties;
• werken volgens protocollen of richtlijnen op het gebied van pijn;
• niet-farmacologische interventies toepassen of doorverwijzen naar de betreffende disciplines.

Mocht u nog niet bekend zijn met het interactieve leren van E-nursing, volg dan gratis en vrijblijvend onze demonstratiecursus!

Voor het laatst bijgewerkt op 24-03-2018

Specificaties

  • Accreditatiepunten V&VN
    8
  • Gemiddelde studieduur
    3-7 uur
  • Toegang na aanschaf
    12 maanden

Gerelateerde cursussen

0