Pijnpompen: CADD®-Legacy PCA

Omschrijving

Deze cursus CADD®-Legacy PCA pomp is opgesteld door landelijk erkende pijnexperts én de fabrikant zelf.

Inleiding
Het werken met infusiepompen is meer dan alleen het instellen en programmeren. Verpleegkundigen dienen ook kennis en inzicht te hebben in de context waarin een en ander plaatsvindt. Daarom is in deze cursus behalve uitgebreide informatie over de CADD®-Legacy PCA pomp, ook een uitgebreid hoofdstuk opgenomen over pijnbehandeling en toedieningstechnieken. De cursus bevat veel casussen ter illustratie van de lesstof.
Deze cursus is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Smiths-Medical.

Doelgroep
Deze cursus kan gevolgd worden door verpleegkundigen met kennis- en ervaringsniveau 4 of 5.  Afhankelijk van opleiding, ervaring, gevolgde bijscholingen of achtergrond kan de cursus ook gevolgd worden door verzorgenden of andere disciplines. Uiteraard is de cursus ook geschikt voor verpleegkundigen in opleiding, herintreders en invalkrachten. De cursus is met name ook geschikt voor verpleegkundigen die werken in medisch technische thuiszorgteams.

Cursus
Je kunt in je eigen tempo de cursus doornemen. Afhankelijk van voorkennis en ervaring kan de cursus binnen een dagdeel tot enkele dagdelen doorlopen worden. Aan het eind van de cursus wordt eindtoets gemaakt. Als je deze toets met een voldoende afsluit ontvangt je een digitaal certificaat, deze kan zelf uitgeprint worden uitprinten in de leeromgeving. Je krijgt nog een mogelijkheid voor herkansing.  
Bij deze cursus hoort een uitgebreide geaccrediteerde praktijktraining. Trainingsdata worden bekend gemaakt via onze nieuwsbrief of via de website van Smiths-Medical.  Voor groepen kan op aanvraag scholing worden georganiseerd.

Trainingsdata: zie voor meer informatie: e-learning.benelux@smiths-medical.com

Auteurs cursus
De cursus is samengesteld door Eric de Roode, Marion Giesberts en Paul Vogelaar.

Eric de Roode is werkzaam als verpleegkundig specialist anesthesiologie en pijnbestrijding in het NWZ (Noord West Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar, voorheen het Medisch Centrum Alkmaar). Hij is lid van de werkgroep acute en postoperatieve pijnbestrijding van V&VN pijnverpleegkundigen en voorheen voorzitter van de commissie pijnbestrijding van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesie Medewerkers (NVAM). Daarnaast is hij lid van het expertteam Pijn van het VMS Veiligheidsprogramma van de NVZ.
Marion Giesberts is voormalig pijnverpleegkundige en medewerker van het Pijnkenniscentrum van het Radboudumc. Samen met andere experts uit het veld ontwikkelde zij de eerste richtlijn Postoperatieve pijnbestrijding (2003), de opleiding Pijnconsulent en een rapport over Chronische Pijn namens de Regieraad Kwaliteit van Zorg. Als master docent hoger gezondheidszorg onderwijs ontwikkelt en verzorgt zij onderwijs aan diverse opleidingen en is zij als opleider en onderzoeker werkzaam bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (domein Pijn en Palliatieve Zorg).Verder is zij landelijk actief via V&VN Pijnverpleegkundigen, onder meer in het verbeteren van pijnonderwijs en het positioneren van de functie pijnconsulent in Nederland.

Paul Vogelaar was een van de eerste verpleegkundig specialisten pijn in Nederland. Hij werkte in het Pijnbehandelcentrum van het UMC St Radboud. Daarna was hij consulent palliatieve zorg voor verpleegkundigen, artsen en andere disciplines bij het Centrum voor Ontwikkeling van Palliatieve Zorg Nijmegen. Later hield hij zich bezig met de leiding over organisaties in Nijmegen en Eindhoven op het gebied van hospicezorg en thuiszorg. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de positie van de verpleegkundige in de zorg voor patiënten met pijn. En daarnaast op het gebied van palliatieve zorg  door vrijwilligers en professionals in Nederland.
In 1994 was hij lid van de werkgroep van de Verpleegkundischappelijke Raad van het CBO die de consensusrichtlijn "Verpleegkunde bij pijn" ontwikkelde. Op dit moment is hij lid van de commissie deskundigheid van de V&VN palliatieve verpleegkunde, die zich richt op educatie in palliatieve zorg van de verpleegkundige beroepsgroep. Inmiddels is hij vrijgevestigd verpleegkundige en trainer, en verzorgt diverse bijscholingen op het gebied van pijn en palliatieve zorg.
De samenstellers van deze cursus hebben veel ervaring met het verzorgen van onderwijs en praktijktrainingen voor verpleegkundigen en verzorgenden.

Accreditatie
De cursus is door de accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister van de V&VN geaccrediteerd met 6 punten.
De cursus is geaccrediteerd door de Nederlandse Vereniging voor Anesthesie Medewerkers (NVAM) met 16 punten. 

Beoordelaars

De cursus is beoordeeld door Leen van de Sant en Marja van Sterkenburg.
Leen van de Sant is 30 jaar werkzaam geweest als verpleegkundige op verschillende IC-afdelingen van het Radboud UMC in Nijmegen, waarvan onder meer de kinder-IC. De laatste jaren werkte zij als onderzoeksverpleegkundige voor alle IC-afdelingen en volgde zij hiervoor de opleiding researchverpleegkundige aan de Hogeschool Rotterdam.
Sinds 3 jaar is Leen werkzaam als wijkverpleegkundige bij Buurtzorg. Daar houdt ze zich, naast de dagelijkse zorg in de wijk, ook bezig met kwaliteitsontwikkeling,scholing met betrekking tot rekenen, palliatieve pijnbestrijding palliatieve sedatie, ontwikkeling van Buurtzorg Junior, ontwikkeling van het Wijkverpleegkundig Informatie Systeem binnen Buurtzorg en is lid van de vakgroep ziekenhuisgerelateerde zorg dat zich vooral bezig houdt met de voorbehouden en risicovolle handelingen in de thuissituatie.
Marja van Sterkenburg is als wijkverpleegkundige werkzaam bij het team gespecialiseerde verpleging van de ZZG-Zorggroep.

Leerdoelen
De cursist weet na het volgen van deze cursus:

 • wat globaal de verschillen zijn tussen de verschillende CADD-pompen;
 • welke knelpunten leiden tot onderbehandeling van pijn;
 • wat voordelen van adequate pijnbehandeling zijn;
 • de anatomie en fysiologie van pijn; ofwel het proces van pijnprikkel tot pijnbeleving;
 • dat er verschillende soorten pijn zijn, die verschillende soorten behandeling behoeven;
 • dat veranderingen in aard, duur en patroon van pijn van belang zijn voor diagnostiek;
 • dat pijn een multidimensioneel probleem is;
 • hoe een pijnscore afgenomen moet worden;
 • hoe een pijnanamnese moet worden afgenomen;
 • Welke vraagstellingen belangrijk zijn bij diagnostiek van pijn;
 • welke medicamenteuze interventies mogelijk zijn om pijn te behandelen;
 • wat systemische toediening van medicatie inhoudt;
 • wat werking en bijwerkingen zijn van de meest gebruikte soorten pijnmedicatie;
 • hoe te zorgen voor optimale veiligheid bij toediening van medicatie;
 • welke mogelijkheden er zijn voor enterale en parenterale toediening van pijnmedicatie;
 • wat de werkingsprincipes zijn van parenterale toedieningstechnieken;
 • (in het bijzonder subcutane, intraveneuze, epidurale en intrathecale toediening)
  wat compabiliteit is;
 • welke factoren meespelen bij de keuze van parenterale toedieningstechnieken;
 • welke factoren meespelen bij het bepalen van de dosering en toedieningsfrequentie;
 • uit welke onderdelen een pomp bestaat en welke accessoires (zals medicatiecasettes) nodig zijn;
 • wat de functie is van alle toetsen en andere onderdelen;
 • wat de betekenis is van de verschillende schermen (kleuren, programma's, berichten, alarmen);
 • hoe de pomp geinstalleerd dient te worden;
  hoe de pomp geprogammeerd en gebruikt dient te worden;
 • hoe de historie van toediening door de patient door middel van rapportage afgelezen kan worden;
 • hoe de pomp geprogrammeerd  wordt;
  welke alarmen er zijn, welke betekenis deze hebben en hoe vervolgens gehandeld dient te worden;welk onderhoud er dient te gebeuren (technisch, reiniging);
 • welke voorzorgsmaatregelen er genomen moeten worden indien er diagnostisch onderzoek (rontgen, MRI) plaatsvindt.

Cursus voor het laatst bijgewerkt op 08-01-2019

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals Kwaliteitsregister V&V

 • Oncologie
 • Palliatieve Zorg
 • Pijnverpleegkunde
 • Transferverpleegkunde
 • Wijkverpleegkunde

bigqrcode_348095_247.png

Specificaties

 • Accreditatiepunten V&VN
  6
 • Gemiddelde studieduur
  4-6 uur
 • Toegang na aanschaf
  12 maanden

Gerelateerde cursussen

0